Project Zichtbaar LesBisch

Hoofddoelen

Van mei 2010 tot en met december 2014 geven Stichting OndersteBoven en COC Nederland in een brede LesBische Alliantie een impuls aan de lesbische emancipatie. Dit doen we door het samenbrengen en combineren van de vele kleinschalige en soms lokale activiteiten die vanuit de LBT-gemeenschap worden ondernomen. Ook zullen we de zichtbaarheid van LBT-vrouwen bevorderen en vanuit een centrale, door de gemeenschap gedragen positie de positie van de LBT-agenda behartigen.

Probleemanalyse

Het gaat niet goed met de LBT-vrouwen, met name de leeftijdsgroepen <25 en >50 vertonen een achterstand tegenover heteroseksuele vrouwen en homoseksuele mannen. Als gevolg hiervan worden LBT-vrouwen vaker geconfronteerd met psychosociale en somatische problemen.

Uit het StOB-onderzoek uit 2009 weten we dat de achterblijvende emancipatie van LBT-vrouwen een gevolg is van minderheidsstress en de relatieve afwezigheid van coping mechanismen om met de negatieve gevolgen van die stress om te gaan. LBT-vrouwen worden geconfronteerd met anti-LHBT-sentimenten, van uitsluiting tot en met geweld en ondervinden last van stigmatisering. Positieve rolmodellen zijn onvoldoende zichtbaar en LBT-vrouwen hebben onvoldoende toegang tot ondersteunende sociale netwerken en als ze de toegang wel hebben, maken ze daar onvoldoende gebruik van.

Er is onvoldoende momentum/synergie/regie in de activiteiten voor de LesBische emancipatie vanuit de LBT-gemeenschap zelf:
– LBT-vrouwen zijn in het publiek debat minder zichtbaar dan homoseksuele mannen;
– er is sprake van uitsluiting bij de vrouwenbeweging en insluiting bij de LHBT-beweging;
– er is sprake van versnippering van initiatieven vanuit de LBT-gemeenschap.

We hebben op onderdelen nog onvoldoende onderzoeksgegevens om goede interventies ten behoeve van de LesBische emancipatie te zetten.

Doelstelling 1 Het bevorderen van de zichtbaarheid van LBT-vrouwen en het tegengaan van negatieve stereotypering, zowel in de samenleving als geheel als binnen de LHBT-beweging en de vrouwenbeweging.

Hiertoe bewegen we ‘hetero’-bladen om portretten van LBT-vrouwen te plaatsen, maken we promotie voor LBT-rolmodellen in mainstream tv-reclame en komt er op de LBT-webportal* komt een pagina met minimaal 10 LBT-vrouwen die vanuit lesbisch perspectief het woord kunnen voeren.

De LesBische Alliantie zal een inhoudelijke bijdrage leveren aan Roze Zaterdag en nog 4 roze evenementen per jaar. De kroning van de LesbICOONingin vindt plaats in 2011. De Zij aan Zij ‘Girls Talk’ on tour bezoekt minimaal 6 lokale LHBT-organisaties. COC besteedt speciale aandacht aan de empowerment/kadertraining van LBT-vrouwen bij COC-lidverenigingen.

In samenwerking met het Amsterdamse Servicepunt Emancipatie vindt er een expertbijeenkomst plaats. We verzorgen/dragen bij in de LesBische Alliantie een zichtbaarheidsevenment rond Internationale Vrouwendag 2011. Tijdens de LesBian Pride gedurende Gay Pride vindt een cultureel programma plaats bij de OBA i.s.m. IHLIA. Vrouwen/organisaties worden uitgenodigd activiteiten te ontplooien. De Trotse Lesboot vaart mee in de botenparade.

Doelstelling 2: Het activeren van de LBT-gemeenschap om zichzelf actief in te zetten voor het bevorderen van de lesbische emancipatie. Met name door het creëren of versterken van sociale netwerken van en voor LBT-vrouwen en het bieden van toegang tot deze netwerken.COC en StOB lanceren de LesBische Alliantie tijdens Roze Zaterdag 2010 en zetten zich actief in om kleine, soms lokale initiatieven zichtbaar te maken en actieve vrouwen twee maal per jaar een IRL netwerkmoment te bieden. Er komt een denktank van trekkers van de LBT-beweging die viermaandelijks bijeenkomt.

COC zal een *LBT-portal/community website opzetten en beheren. Deze portal biedt toegang tot de veelheid aan verspreide informatie voor LBT-vrouwen.

OndersteBoven beheert een projectfonds van waaruit vernieuwende en verbindende LBT-projecten, met bij voorkeur een landelijke uitstraling, worden ondersteund. De Lesbische Alliantie creëert ontmoetingsmogelijkheden en organiseert een festival voor meiden/jonge vrouwen.

Doelstelling 3: Het maatschappelijk agenderen van de specifieke belemmeringen voor de emancipatie van LBT-vrouwen en het vergaren van wetenschappelijke kennis ter onderbouwing van de geagendeerde belemmeringen. De maatschappelijke agendering heeft onder andere tot doel dat er ook na 2012 (politiek) draagvlak is voor het bevorderen van de LesBische emancipatie.

In samenwerking met Movisie voeren we een onderzoek uit naar geweld tegen LBT-vrouwen, waarbij we te weten willen komen waar en hoe dit geweld plaatsvindt.  Het StOB-onderzoek uit 2009 wordt verder uitgewerkt in een secundaire kwalitatieve analyse. De resultaten en eventuele remedies nemen StOB en COC mee in optredens vanuit de LesBische Alliantie.

In samenwerking met het netwerk Roze in Blauw willen we een pilot uitvoeren om de aangiftebereidheid van anti LHBT-geweld tegen LBT-vrouwen te bevorderen.